Връзка с нас: +359 897 061 659  +359 890 136 272
    Начало / Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл.1.Общите условия са предназначени за регулиране на взаимоотношенията  между „MEРИВ“ООД, ЕИК 202566230, с адрес на регистрация гр. София, кв. Враждебна ул.Първа  номер 1, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦА, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на интернет адреса begachka.com  за електронна търговия , наричана за краткост „begachka.com”

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЦА 

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 Наименование на Доставчика: „МЕРИВ“ ООД. ЕИК 202566230. 

 Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:: гр.София, кв.Враждебна ул.Първа номер 66,  office.begachka@gmail.com, GSM 0897061659

 Надзорни органи:

Комисияза защита на личните данни

Адрес:гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисияза защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН

Чл.3. begachka.com e  електронен магазин, достъпна на адрес в Интернет https://www.begachka.com/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в елктронния магазин авточасти, включва  следното:  Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в begachka.com

 Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата  и чрез електронни средства за разплащане.

 Да получават информация за нови стоки, предлагани от Tърговеца  в електронния магазин begachka.com

 Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез електрония магазин  begachka.com в Интернет;

 Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

 

 

Чл.4. Търговеца  в елeктронния магазин begachka.com,  организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

 

 

Чл.5.

 Потребителите сключват с Tърговеца в елактронния магазин begachka.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.begachka.com/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Tърговеца  на електрония магазин.

 По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Търговеца на електрония магазин begachka.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса на електрония магазин стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца на електрония магазин begachka.com

 

 

  Потребителите заплащат на Доставчика на платформата begachka.com.възнаграждение за доставените стоки, съгласно с условията, определени в електрония магазин begachka.com и с настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в електронния магазин begachka.com

 

Чл.6.

 Потребителят и Търговеца в платформата begachka.com се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако той е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН BEGACHKA.COM

Чл.7.

 За да използва begachka.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

 Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Tърговеца в електрония магазин begachka.com, съобразно посочената в него процедура.

 С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 Търговеца потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от него електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

 При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. При промяната им - Потребителят се задължава своевременно да ги актуализира в своята регистрация.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8. Потребителите използват интерфейса на страницата на Търговецa в елактрония магазин begachka.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца в електрония магазин  begachka.com  стоки.

 

 

 

 

Чл.9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в електрония магазин begachka.com по следната процедура:

 Извършване на регистрация в електрония магазин begachka.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в електронния магазин begachka.com

 Влизане в системата за извършване на поръчки в електронния магазин begachka.com чрез идентифициране с име и парола.

v Възможност за сключване на договор за покупко-продажба на стоките в електронния магазин begachka.com, без Потребителя да е регистриран потребител в електрония магазин begachka.com.

 Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в елактрония магазин begachka.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

 Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в електронния магазин begachka.com, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

 Предоставяне на данни за извършване на доставката.

 Избор на способ и момент за плащане на цената.

 Потвърждение на поръчката.  

 

VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в begachka.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

 

 

 

 

Чл.11.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Tърговеца в платформата begachka.com са определени в профила на всяка стока в електронния магазин begachka.com.

Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в елктронния магазин begachka.com в профила на всяка стока в елактрония магазин begachka.com

Цените на стоките с включени всички данъци и такси могат да бъдат променяни от Tърговеца без каквото и да било предупреждение. Това се отразява в електронния магазин begachka.com

Цените на стоките с включени всички данъци, могат да се различават от цените във физическите магазини, заради определени промоции, касаещи продуктите в електронния магазин begachka.com или физическите магазини.

Всеки продукт с промоция е обозначен със специален знак. 

Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Търговеца в елактронния магазин begachka.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя на платформата begachka.com

Информацията, предоставяна на Потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата begachka.com, преди сключването на договора за покупко-продажба. Поради обновяване на серии и други редакционни и технически причини са възможни несъответствия между изображенията, публикувани на платформата и продуктите, получени от Потребителя при покупка.

Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата begachka.com или чрез електронна поща.

 

 

 

 

Чл.12.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.

 

Правото на отказ по предходната алинея не се прилага в следните случаи:

-       за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

-       за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

-       за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената, защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;

-       за връщане на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

 Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект,Търговеца  възстановява всички суми, получени от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил получен от Доставчика. Търговеца възстановява получените суми, след попълване на формуляр за връщане, рекламация или замяна на стока.

 

 

 

 

Чл.13.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да замени стоките от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от Търговеца. За да направи това, Потребителят трябва да попълни формуляра за връщане, рекламация или замяна и да изпрати стоките за своя сметка.

Търговеца  има правода откаже замяна на стоки с нарушена цялост по вина на Потребителя.

 

 

Чл.14.

 Срокът на доставка на стоката е до 48 часа в работни дни, освен в случайте на направена поръчка от чужбина, за която клиентът е уведомен. Доставката се извършва от куриерски фирми.

Ако Търговеца в елекатронния магазин begachka.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15.

Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване и ако тя не отговаря на изискванията, да откаже доставката.

Ако Потребителят констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация чрез формуляра за връщане, рекмалация или замяна. Срокът  за отговор на рекламацията е 30 календарни дни.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16.

Търговеца в елактрония магазин begachka.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.

 От съображения за сигурност, Търговеца на електрония магазин begachka.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Търговеца на елактрония магазин begachka.com  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Потребителят се съгласява, че Търговеца на елкатрония магазин begachka.com има право да се свързва с него по начин, заявен от Потребителя при регистрацията.

 Потребителят се съгласява, че Търговеца на елактрония магазин begachka.com има право да събира, съхранява и обработва данни на Потребителя при използването на електронния магазин на Tърговеца на електрония магазин  begachka .com

 begachka.com. обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

 

 

Чл.17.

 Във всеки момент, Tърговеца на елактрония магазин begachka.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Tърговеца на електронния магазин на begachka.com има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: begachka.com  вход >забравена парола.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.18.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Tърговеца на електрония магазин begachka.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

Tърговеца на елактрония магазин begachka.com и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия, ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

-       след изричното му уведомяване от Търговеца на електронния магазин begachka.com  и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

-       след публикуването им на сайта на Tърговеца на електрония магазин  begachka.com и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

-       с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Tърговеца в електрония магазин begachka.com

 

Потребителят се съгласява, че всички изявления на Tърговеца в електронния магазин  begachka.com. във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена при регистрация. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

 

Чл.19.Търговеца публикува тези Общи условия на адрес https://www.begachka.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Настоящите Общи условия и Договора на Потребителя с Tърговеца в електрония магазин begachka.com се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата begachka.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

Чл.21. Tърговеца има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва електрония магазин в begachka.com  нарушение на настоящите Общи условия, Законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.22. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в елактронния магазин begachka.com и Търговеца  при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

-       неизпълнениена някое от задълженията по този договор;

-       нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

-       неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора;

-       невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

 

Чл.23. Търговеца  не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

Чл.24.

Търговеца не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на begachka.com и сключване на договори за покупко-продажба с Tърговеца.

Търговеца не носи отговорност за времето, през което елактрония магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила. 

 

 

Чл.25. Търговеца не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26.

 Потребителят и Търговеца в елктронния магазин begachka.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.

Потребителят и Tърговеца се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

 

 

Чл.27. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца в електронния магазин begachka.com  и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

 

 

Чл.28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

 

 

Чл.29.

За неуредените в този Договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този Договор, се прилагат законите на Република България.

 Потребителят има право да отнася всички спорове с Търговеца, относно изпълнението на този Договор,към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/

В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

 

 

• ​Ние използваме Retargeting.Biz (с офис на регистрация в Румъния, Букурещ,Сектор 2, ул. "Василе Лескар" 178, ет. 2, ДДС NoRO34270947,ЕИК:J40/3525/23.03.2015, имейл info@retargeting.biz, телефонен номер +40-727-383-165), софтуер за маркетинг автоматизация за електронна търговия с цел анализиране, профилиране и изпращане на персонализирана комуникация и оферти.

 

• Тези действия нямат правно действие или друг значителен ефект върху потребителите. Единствените последици за потребителя при използване на методи за профилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови оферти и намаления. Всеки потребител има право на отказ от профилиране и получаването на търговска комуникация, без да има друг ефект,различен от този на неполучаването на персонализирани маркетингови оферти и намаления.

 

• ​За целите на обработката на данни, профилиране (проследяване на действия) и взамоидействие с уебсайта, Retargeting.Biz събира и съхранява автоматично следните данни: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол,адрес, град, окръг, дата на раждане, номер (ID) на поръчката, код за намаление,стойност на код за намаление, стойност на поръчката, стойност на доставката,цена на продукти, продукт/и, вариации на продукти, IP, браузър, операционна система, бисквитка, местонахождение спрямо IP, дата и час, разгледани страници,категория/и, марка/и, щракване върху снимка, захождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролване надолу-нагоре, добавяне в количката,премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани,коментар, харесване и споделяне във Facebook, посещение на Помощни страници.

 

• Групата от таргетирани субекти са посетители, регистрирани потребители и клиенти на уебсайта, според случая и избраната услуга. Данните на посетителитеще бъдат съхранени за срок от 2 месеца, а данните на регистрираните потребители и клиенти ще бъдат съхранени за срок от 3 години.

 

• ​При доставяне на Услугата до Клиента, Retergeting.Biz използва услуги от третистрани (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), а трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се съхраняват само през периода на договора между двете страни;

 

• ​Бисквитки: Уебсайта трябва да използва "бисквитка" от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на Retargeting.Biz. "Бисквитката" се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уебсайт и проследяването им на други уебсайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща "бисквитка".

 

• ​За да се отпишете или откажете (opt-out) от Retargeting.Biz, моля изпратете имейл до office.begachka@gmail.com.